enquête sur les traces d'un néo-symbolisme établi (partie 1)

Publié le par Léna h. Coms

 

Petite enquête sur les traces d'un néo-symbolisme existant, nous avons déjà vu quelques unes de ces traces outre-Atlantique (Montréal) (cf Une galerie qui vaut un détour... ), voici maintenant des traces flamandes et avec ci-dessous la traduction néerlandaise-française (par google) d'après le site http://www.new.fr/en/neosymbolisme.new.fr-detail.html 
ou encore http://belgischekunst.be/?cat=40 :

 

Neosymbolisme

november 22, 2008 By: Rudi D'Hauwers Category: Neosymbolisme Comments Off Novembre 22, 2008 par: Rudi D'Hauwers Catégorie: Neosymbolisme Comments Off

Men kan zich de vraag stellen waarom ik in een boek met de titel 'Belgische schilderkunst na '45' zo lang blijf stilstaan bij een stroming uit het einde van de negentiende eeuw. On pourrait se demander pourquoi, dans un livre intitulé «La peinture belge depuis '45 'aussi longtemps vous vous arrêtez à l'écoulement de la fin du XIXe siècle. Een fin de siècle vergelijking zou mogelijk zijn, maar die belangstelling is reeds lang vervlogen. A fin de comparaison siècle serait possible, mais l'intérêt est révolue depuis longtemps. Toch wil ik het over een stroming hebben die in het laatste kwart van de twintigste eeuw ontstaan is en in het laatste decennium ervan zo'n furore maakte dat men het als de typische schilderkunst van die periode kan zien. Toutefois, j'ai une circulation dans le dernier quart du XX e siècle originaire de la dernière décennie et il a fait tellement de bruit que les gens aiment la peinture typique de cette période peut voir. Een periode die overigens nog niet afgesloten is. Une période qui n'a pas encore été achevée. In Vlaanderen noemt men dit wel eens de 'School van Antwerpen' omdat men Luc Tuymans terecht als de bekendste vertegenwoordiger ervan ziet. En Flandre, ce qu'on appelle parfois «l'école d'Anvers, car Luc Tuymans voit à juste titre comme le représentant le plus célèbre de sa création. Maar het is een internationaal verschijnsel, waartoe Tuymans overigens ten volle behoort. Mais c'est un phénomène international, qui Tuymans appartient également totalement.

Vermits er nog geen naam voor bestaat stel ik er zelf een voor, het neosymbolisme. Comme il n'y a pas de nom pour lui-même là-bas, pour ma part, le neosymbolisme. De term bestaat al sinds 1988 voor een Amerikaanse kunstenaarsgroep die vooral de oppervlakkige kant van het symbolisme overnam, nl. de gedateerde vormgeving. Le terme a été autour depuis 1988, pour un groupe d'artistes américains, principalement la partie superficielle de la symbolique de plus, à savoir la conception obsolète. Wat art nouveau aandoende typografie en verschrikte angstaanjagende figuren die aan het einde van de negentiende eeuw zeer eigentijds waren, maar nu enkel nog van historisch belang, bevolken hun werken. Quel est le style Art Nouveau et la typographie terrifié chiffres terrifiants à la fin du XIXe siècle furent très contemporain, mais maintenant seulement un intérêt historique, peupler leur travail. Eerder inspelend op de fantasmagorie verbonden aan het occulte esoterische kantje van het symbolisme, dan op de diepere betekenis die gepaard gaat met het niet-tonend tonen ervan, de wazigheid als weg naar openheid. De répondre plus tôt à la fantasmagorie associée à l'aspect ésotérique pour le symbolisme occulte, puis les significations plus profondes liées à la non-présentation, leur montrant le chemin à l'ouverture et l'imprécision. Dat soort neosymbolisme zou ik eerder een postsymbolisme noemen, een herkauwing van de oude vormgeving. Cette neosymbolisme genre que je préfère appeler un post-symbolisme, ressasser a de l'ancien design. Terwijl ik daarentegen het neosymbolisme zie als een herdenking van het symbolisme. Bien que je neosymbolisme voir le contraste comme une commémoration du symbolisme. Een 'hercontextualisering' noemt men dat vandaag. Hercontextualisering A '' a appelé aujourd'hui. Als de omgeving verandert, veranderen de dingen. Si l'environnement change, les choses changent. Of ook nog een nieuwe 'articulering', dwz dat nieuwe verbanden andere betekenissen produceren. Ou même une nouvelle "articulation", c'est à dire de nouvelles connexions produire des significations différentes.

Het nieuwe zit hem in de wijze waarop de realiteit geconstrueerd wordt op een deconstructieve wijze. La nouvelle est dans la façon dont la réalité est construite de manière déconstructiviste. Eenvoudig gesteld, betekent dit dat, zoals de symbolisten al deden, er ten volle ingespeeld wordt op de dubbelzinnigheid van de fotografie die de werkelijkheid vastlegt (constructie), maar er tegelijk bij stilstaat. En termes simples, cela signifie que, comme les symbolistes déjà qu'elle ne répond complètement à la fois l'ambiguïté de la photographie qui capte la réalité (de construction), mais en même temps arrêté. Deze stilstand doet ons nadenken en twijfelen aan de evidentie van onze vastgelegde visies op de realiteit (deconstructie). Cette arrestation nous fait réfléchir et remettre en question l'évidence de nos opinions établies sur la réalité (la déconstruction). Naast de ondermijnende stilstand – de realiteit staat immers niet stil – versterkt het wazige de twijfel aan de zekerheid van dat wat we als vanzelfsprekend wanen. Outre le statu quo débilitante - la réalité n'est pas tranquille - elle renforce le flou les doutes de la certitude de ce que nous prenons pour acquis délires. Zoals in het symbolisme worden er verbanden gelegd tussen de harde zichtbare werkelijkheid, al dan niet als document op foto vastgelegd, en de psychische werelden: het onbewuste via de droom; het gebeurlijke via de onnauwkeurige kleurigheid van de mythische verhalen; de geheimen van de macht via de verborgen ideologische dimensie van de tekens van de normale alledaagsheid. Comme dans le symbolisme sont des liens apparents entre la dure réalité, qu'il s'agisse ou non enregistrées sur papier photo, et les mondes psychologique: l'inconscient à travers les rêves, l'événement lui-même à travers les couleurs inexacte des mythes, les secrets de la puissance à travers la dimension idéologique caché des signes de la quotidienneté normale. Komt daar nog bij dat door het voortschrijden van de tijd wij voortdurend in het verleden leven. Est-ce toujours dans le progrès de l'époque que nous vivons constamment dans le passé. Alles is onmiddellijk herinnering. Tout est immédiatement rappelé. Het verleden ervaren we als de som van vage momenten. Le passé nous ressentons comme la somme des moments flous. Geen film, maar filmstills, fotografie. Pas de film, mais Film Stills, photographie. Het objectieve in de schemering, het subjectieve haarscherp. L'objectif dans le crépuscule, le Sharp subjective.

Een voorloper van deze schilderkunst is Edward Hopper (1882-1967) die al begin de jaren vijftig – ook vertrekkende vanuit de fotografie – de dagelijkse leefomgeving in een onbehaaglijk daglicht plaatste. Un précurseur de cette peinture est Edward Hopper (1882-1967) qui a le début de la cinquantaine - à partir également de la photographie - l'environnement quotidien placés sous un angle inconfortable. De gangmaker is Gerhard Richter (1932) die al begin de jaren zestig met fotografische beelden in zeer vale grijzen, realiteiten bevroeg op hun evidenties. Le meneur de train est Gerhard Richter (1932) qui ont le début des années soixante avec des images photographiques en gris très pâle, une enquête sur les réalités dans leur évidence. Tussendoor was er de popart en haar uitloper, het hyperrealisme die de consumptiemaatschappij verheerlijkend ondermijnde. Entre les deux il y avait le pop art et sa ramification, les hyper-réalisme que le consumérisme glorifiant compromise.

Wat ik hier het neosymbolisme genoemd heb, heeft als belangrijk kenmerk dat het op een eigentijdse wijze de sociale dimensie van het symbolisme actualiseert door een maatschappijkritiek te leveren die verheldert via duistere wegen. Comme je l'ai mentionné la neosymbolisme, un atout important dans un cadre contemporain que la dimension sociale de la mise à jour symbolique par une société de la critique qui éclaire les routes sombres. Een soort visuele guerrilla. Une sorte de guérilla visuelle. Elk uitgesproken publiek protest is immers ontkracht. Chaque manifestation publique est forte invalidés. Gerhard Richter is hier de onbetwiste gangmaker. Gerhard Richter est le stimulateur incontesté. Ook het oeuvre van Luc Tuymans leent zich ertoe om te tonen hoe men via de kunst neutraal stelling kan nemen. Le travail de Luc Tuymans se prête à montrer comment à travers l'art peut prendre une position neutre. In België zijn vele kunstenaars die met een gelijkaardige ingesteldheid een eigen oeuvre ontwikkelen. En Belgique, de nombreux artistes avec une attitude similaire à développer leur propre travail. Ik geef hierna een paar voorbeelden. Je donne ci-dessous quelques exemples. Uiteraard veel te weinig vermits men mag stellen dat dit de hoofdstroming is van de schilderkunst van de jaren negentig en het begin van de eenentwintigste eeuw. Évidemment beaucoup trop peu depuis que nous avons mai affirment que c'est le courant principal de la peinture des années quatre vingt dix et au début de XXIe siècle, première.

Autour de cet article, on découvre des artistes tels que Ronny Delrue, Peter, Weidenbaum, ou encore Koen van den Broek cf site.  Ce texte (relativement mal traduit en français) nous laisse cependant penser que la démarche de créer sous la bannière néo-symboliste est légitime, voir même qu'elle serait justifiée en ce début de XXIème siècle.

Cependant, l'article parle plus haut d'un collectif Américain créé vers 1988, la question se pose donc de savoir "qui sont-ils"?jacob-kanbier--un-neo-symboliste.jpgMais pour rester du côté des Pays-bas et de la Belgique, il serait bon de parler de Jacob Kanbier, un peintre (né le 15 novembre 1942 à Leyde, fit ses études à l'école d'Art d'Amsterdam et fit des séjours d'étude à Paris et à Prague). Il fonda le manifeste d'un mouvement néo-symboliste. Ses toiles furent exposése à un niveau international et il fit notament beaucoup d'émissions de télévision et de radio. Il semble cependant nuancer le terme de néo-symbolisme, bien qu'il ce réfère à la période ancienne de la fin du XIXème au début du XXème siècle, pour lui le néo-symbolisme serait plutôt à considérer comme expressionnisme: "une réponse à l'intériorité de l'impressionnisme".
Cette question passionnante reste cependant à approfondir, et je ne saurais mieux vous recommander que d'aller faire un tour sur le site en question:
Moderne-Kunst-Super (http://www.aaartnl.nl/kunstwerken/10233/Jacob-Kanbier-kunstwerk-Groot-olieverf-schilderij-Neosymbolisme.html)...

A suivre...

 

Publié dans réflexion

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
D
<br /> Blogs are so informative where we get lots of information on any topic. Nice job keep it up!!<br /> ____________________<br /> <br /> dissertation<br /> <br /> <br />
Répondre
L
<br /> Thank you very much!<br /> <br /> <br />